cookiewow-logo

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรมการแนะนำผู้ซื้อรายใหม่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมแนะนำผู้ซื้อรายใหม่ฉบับนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำผู้ซื้อรายใหม่ของบริษัท โดยมีชื่อกิจกรรมว่า "Cookie Wow Referral Program" ("กิจกรรมการแนะนำ") ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด ("บริษัท" หรือ "เรา") เพื่อให้ผู้แนะนำ (โดยจะเรียกว่า "ผู้แนะนำ" หรือ "ท่าน" ขึ้นอยู่กับเนื้อหา) รับทราบและเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไข

กิจกรรมการแนะนำนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจในกิจกรรมการแนะนำได้นำรหัสผู้แนะนำที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไปให้ลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยมีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการกับบริษัททำการกรอกรหัสผู้แนะนำในขั้นตอนการชำระเงินเพื่อแลกกับค่าตอบแทนจากการแนะนำดังกล่าวและลูกค้ารายใหม่ที่ใช้รหัสผู้แนะนำของผู้แนะนำจะได้ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการกับบริษัทเป็นครั้งแรก

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำที่จัดขึ้นโดยบริษัทย่อมถือได้ว่าท่านยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยบริษัทและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะถือว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมถึงรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หากท่านไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะถือว่าท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เราได้กำหนดไว้และส่งผลให้ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เราจัดขึ้น

การลงทะเบียนและสร้างบัญชีสมาชิก

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำกับเรา ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องทำการสร้างบัญชีสมาชิกกับเราก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมเพื่อให้เราสามารถทำการติดตามและตรวจสอบข้อมูลของท่านที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของเราได้ รวมถึงเพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าท่านได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ก่อนที่เราจะดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำให้แก่ท่านต่อไป

หากท่านได้ทำการสร้างบัญชีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการแนะนำนี้ ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยบัญชีสมาชิกของท่านและท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานบัญชีสมาชิกหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกนั้น โดยเราไม่มีหน้าที่ในการดูแลและตรวจสอบบัญชีสมาชิกใหม่ก่อนที่ท่านจะลงชื่อเข้าใช้หรือทำการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลทางบัญชีสมาชิกของท่าน การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในขั้นตอนการสร้างบัญชีสมาชิกไม่ว่าข้อมูลประเภทใดก็ตามอาจส่งผลให้บัญชีสมาชิกของท่านถูกยุติการใช้งานบนแพลตฟอร์มของเราและอาจส่งผลให้ท่านเสียสิทธิในการได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำของเราถึงแม้ว่าท่านจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เราได้ระบุไว้แล้วก็ตาม นอกจากนี้ ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อบัญชีสมาชิกของท่านถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกิดการละเมิดในความปลอดภัยต่อบัญชีสมาชิกของท่าน

ทั้งนี้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของท่าน เราอาจระงับ ปิดการลงชื่อเข้าใช้งานหรือลบบัญชีสมาชิกของท่าน (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) หากเราพิจารณาว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการกระทำของท่านมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและค่าความนิยมของเรา

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำที่จัดขึ้นโดยบริษัทนี้ ท่านจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

 • ทำการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำกับทางบริษัทโดยการลงทะเบียนสมาชิกตามที่เราได้กำหนดไว้ในข้อ 2 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
 • ท่านจะต้องทำตามขั้นตอนภายในระบบที่กำหนดโดยบริษัท เพื่อสร้างโค้ดที่เป็นรหัส (“รหัสผู้แนะนำ”) เพื่อให้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทนำรหัสที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปกรอกในขั้นตอนการชำระเงินสินค้าหรือบริการดังกล่าวในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเป็นครั้งแรกกับบริษัท
 • การแนะนำโดยท่านจะถือว่าสำเร็จต่อเมื่อลูกค้าที่ทำการซื้อสินค้าหรือบริการของเรากรอกใช้รหัสผู้แนะนำที่ท่านได้รับและดำเนินการจนเสร็จสิ้นในขั้นตอนการชำระเงินสำหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าวในครั้งแรกของการทำรายการกับบริษัทเท่านั้น
 • ลูกค้าที่ใช้รหัสผู้แนะนำของท่านในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของเรานั้นจะใช้ได้เพียงสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกเท่านั้น
 • รหัสผู้แนะนำที่ท่านได้รับจากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำจะไม่มีวันหมดอายุ
 • ท่านสามารถแนะนำให้ผู้อื่นทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทได้โดยไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ซื้อรายใหม่ในแต่ละรอบเดือน
 • ท่านไม่สามารถใช้รหัสผู้แนะนำที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำนี้เพื่อการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการกับบริษัทผ่านบัญชีสมาชิกของท่านหรือเพื่อตัวท่านเอง การฝ่าฝืนของท่านย่อมถือได้ว่าท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

ค่าตอบแทนจากการแนะนำและรายละเอียดส่วนลด

ค่าตอบแทนที่ผู้แนะนำจะได้รับสำหรับการแนะนำผู้ซื้อรายใหม่ (“ค่าคอมมิชชั่น”) และส่วนลดที่ลูกค้ารายใหม่จะได้รับจากการใช้รหัสผู้แนะนำของผู้แนะนำจะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ผู้แนะนำที่ลูกค้ารายใหม่ได้ใช้รหัสผู้แนะนำของผู้แนะนำจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละห้า (5) ของราคาสินค้าหรือบริการที่ลูกค้ารายใหม่ผู้นั้นได้ทำการสั่งซื้อกับบริษัท
 • ลูกค้ารายใหม่ที่ใช้รหัสผู้แนะนำของผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าที่ไม่เคยได้ทำการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทมาก่อน
 • เมื่อลูกค้าได้ใช้รหัสผู้แนะนำในขั้นตอนการชำระเงิน หากลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทเป็นครั้งแรก ลูกค้าจะได้รับส่วนลดของการซื้อสินค้าหรือบริการในอัตราร้อยละห้า (5) ของราคาสินค้าหรือบริการนั้นเป็นครั้งแรก
 • หากสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นการให้บริการรูปแบบการชำระเงินแบบต่อเนื่อง (Subscription) เช่น การชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ลูกค้าที่ใช้รหัสผู้แนะนำของผู้แนะนำจะได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าหรือบริการในอัตราร้อยละห้า (5) ของราคาสินค้าเฉพาะในรอบบิลแรกเท่านั้น
 • ค่าคอมมิชชั่นที่ผู้แนะนำจะได้รับจะถูกคำนวณและจ่ายโดยบริษัทเป็นรายเดือน
 • เมื่อทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบว่าผู้แนะนำได้ปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่ผู้แนะนำภายในวันที่ห้า (5) ของเดือนถัดไปผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้แนะนำได้ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนสร้างบัญชีสมาชิก ทั้งนี้ หากบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้ารายที่ใช้รหัสผู้แนะนำของผู้แนะนำเคยซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทมาแล้ว ผู้แนะนำจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นในส่วนของลูกค้ารายนั้น
 • รหัสผู้แนะนำของผู้แนะนำจะไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ลูกค้าจะต้องไม่ได้มีการสั่งซื้อหรือลงทะเบียนใช้บริการก่อนหน้านี้โดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือนามแฝงใด ๆ เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทมาก่อน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้แก่บริษัทด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

ระยะเวลากิจกรรม

กิจกรรมการแนะนำนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการประกาศรายละเอียดกิจกรรมการแนะนำโดยบริษัทจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิกกิจกรรมการแนะนำโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำว่ามีการฉ้อโกงหรือไม่และจะดำเนินการเพื่อยุติการกระทำดังกล่าว โดยการดำเนินการนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจรวมถึงการระงับบัญชีสมาชิก ยกเลิกค่าคอมมิชชั่นที่ผู้แนะนำมีสิทธิจะได้รับ เรียกคืนค่าคอมมิชชั่นที่ผู้แนะนำได้รับไปหากตรวจพบการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือยกเลิกการใช้รหัสผู้แนะนำของผู้แนะนำ หากบริษัทพบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย การทุจริต หรือการละเมิดในเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

ทั้งนี้ การเรียกคืนค่าคอมมิชชั่นที่ผู้แนะนำได้รับจะต้องกระทำผ่านช่องทางที่ได้มีการตกลงกันระหว่างผู้แนะนำและบริษัท หากผู้แนะนำไม่ยินยอมที่จะส่งคืนค่าคอมมิชชั่นให้แก่บริษัท บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีและเรียกค่าปรับตามกฎหมายเพื่อเรียกคืนค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวจากผู้แนะนำได้

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตัดทอน ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควรเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ท่านยังคงเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำที่บริษัทได้จัดขึ้นอยู่ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ท่านไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บรรดาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้การพิจารณาโดยศาลที่มีเขตอำนาจในราชอาณาจักรไทยหากไม่สามารถยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้โดยการเจรจา

ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด

สถานที่ติดต่อ:

1778 อาคาร Summer Hub Offices ชั้นที่ 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

อีเมล:

info@ndatathoth.com

เบอร์โทรศัพท์:

02-024-5560

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565